چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> حمام خزینه وسوسک - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


حمام خزینه وسوسک

 قضیه حمام خزینه(راستی سوسک کجا رفت؟)

بزرگترها به یاد دارن که حمامهای قدیمی دوش نداشت وبه جای آن حوضی داشت که به آن خزینه میگفتند . در این حمامها از بهداشت خبری نبود و معمولا امراض جلدی خیلی زود بین مشتریها شیوع پیدا میکرد.

 مردم به صورت دسته جمعی به حمام میرفتند یعنی حمام عمومی بود البته به نوبت.

روزها نوبت  خانما و عصرها و شبها نوبت آقایان

بچه ها هم با مادرانشان به حمام میرفتند حتی پسر بچه های شش هفت ساله

پسرخالم تعریف میکرد : یکبار که حمام رفته بودم در کنار ما خانم نسبتا چاقی کف حمام نشسته بود و مشغول کیسه کشیدن بود که من متوجه شدم یک سوسک به زیر لنگ خانم رفت (لنگ =لباس حمام)

من هم از روی کنجکاوی کج شدم ببینم سوسک کجاست که از بخت بد من  خانمها فکر کردند من منظوری دارم که کج شدم دارم زیر لنگ را نگاه میکنم و با توپ و تشر من را از حمام بیرون کردند.

حالا که سالها از آن زمان میگذرد من هنوز در فکرم که سوسکه کجا رفت ؟ چرا از زیر خانم بیرون نیامد؟


عبدالعظیم کلاتی