چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> خیر خواه پدر و مادر - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


خیر خواه پدر و مادر

یکی از دوستانم میگفت:
آدم تا وقتی بچه است اگر خواب ببینه پدر یا مادرش مردن با وحشت از خواب بیدار میشه و تا مدتها از بابت این خواب ناراحته
وقتی یک کمی بزرگتر شد پیش خودش فکر میکنه اگر پدر مادرم هم مردن منهم میتونم از پس زندگی به تنهایی بر بیام
وقتی باز هم بزرگتر شد و پدر مادرش پیر تر ، پیش خودش فکر میکنه خوب دیگه موندن پدر ومادر پیر چه فایده ای برای ما داره خدا ازشون  زودتر راضی بشه تا هم خودشون راحت بشن و هم مزاحم کسی نباشن
و قتی هم که خودش بزرگ شد   از یادآوری افکار گذشته ناراحت میشه و حدس میزنه که دیگران دارن چطوری فکر میکنن!!

عبدالعظیم کلاتی