چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> نام پدر یا مادر به جای نام خانوادگی - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


نام پدر یا مادر به جای نام خانوادگی

در کشورهای عربی افراد با نام پدر شناخته میشوند اما در سی چهل سال پیش در روستای ما افراد را با نام پدر یا مادر شناسایی میکردند.

بعضی از اسامی به شرح زیر است:

عباس گلی

حسین عوض

حسین حمزه

حسین کربلایی

حسین مصطفی

محمد آفاق

محمد حسین

محمد میرزآقا

رمضان علی کاشی

رضا آقعلی

حسن کربلایی

حسن عبدالحسین

علی سکینه

محدآقا نوروز

احمد عبدالحسن

احمد رمضان

تا به حال من دلیل آوردن نام پدر برای بعضی و نام مادر برای بعضی دیگر را نفهمیدم ! شما چه طور ؟

 


عبدالعظیم کلاتی