چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> آدامس کره خر نشان - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


آدامس کره خر نشان

در دوران دبستان یک هم کلاسی داشتیم به نام قاسم که بنده خدا در نوجوانی فوت کرد
یک روز قاسم دیرتر از همه آمد کلاس و وقتی خواست اجازه ورود به کلاس را بگیره و دستش را آورد بالا و به رسم اون موقع گفت آقای آموزگار اجازه هست .
آقای آموزگارهم با عصبانیت گفت بیا تو ... و یک مرتبه متوجه شد که قاسم داره آدامس می جوه
ازش پرسید تو دهنت چیه ؟ قاسم بادست پاچگی و ترسان لرزان گفت آدامس کره خر نشان
آقای آموزگار از این حرف به خنده افتاد و ماهم خندیدیم
آقا گفت کره خر نشان یعنی چی ؟ قاسم پوست آدامس را نشان داد ، آقای آموزگار با تعجب گفت اینکه عکس آهو است !! به هر حال قاسم تقصیری نداشت چون هنوز آهو ندیده بود و آنرا با کره خر اشتباه گرفته بود
خدا رحمت کند قاسم و همه درگذشتگان را

عبدالعظیم کلاتی