چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> درویش گفت - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


درویش گفت

وقتی تبلیغات کاندیاها را میبینم و میشنوم به یاد این مثل میفتم که ...  

درویشی از خیابان میگذشت و با آواز از شنوندگان کمک میخواست

خانمی در طبقه دوم ساختمان آواز اورا شنید و خوشش آمد و گفت: اگر در پائین بودم  به شما کمک میکردم

درویش گفت : خانم جان قبل از اینکه بالات را ببینیم پایینت را  دیدیم


عبدالعظیم کلاتی