دختربچه آمریکایی

بقیه داستان...

خلاصه به خانه برگشتیم و بعد از مختصر استراحت و گپ زدن میز شام آماده شد.

بعد از شام خانم خانه که گویا قبلا به عنوان توریست به ایران سفرکرده بود و ازاختلاف طبقاتی ایران کلی عصبانی بود مجله نشنال جغرافی را به مانشان داد (حالا که سالها از این موضوع گذشته فهمیدم که او میخواست عکس العمل ما را در برابر عکسها ببیند.)

در این مجله چاهها و لوله های نفت را در جنوب نشان میداد و در زیر آن عکس هموطنان ما را  که با فقر دست و پنجه نرم میکردند و آب آشامیدنی را درداخل کوزه بار الاغ کرده بودند و در کنار لوله ها حمل میکردند.

در صفحه دیگر جواهرات  سلطنتی وفرح پهلوی را نشان داده بود و زنان فقیر جنوب را...

البته ما هیچ عکس العملی نشان ندادیم! و متوجه منظور خانم خانه نمیشدیم.

حالا که به یاد قیافه متعجب آن خانم محترم می افتم این شعر برایم تداعی میشود

هرچه میگویم اندر فهم تست        مردم اندر دیدن فهم درست

و ادامه ...

/ 0 نظر / 16 بازدید