آرزوی ریش بلند

در زمان طاغوت به علت موقعیت شغلی در محیط کار اظهار نظر در مورد حکومت ممنوع بود و اصلا کسی جرات اظهار نظر در مورد سیاست را نداشت.
یکی از دوستان که خیلی شوخ بود در دیوار اطاقش به جای عکس شاه عکس فرح را زده بود و میگفت شما سلیقه ندارید چون به نظر من عکس فرح خیلی قشنگ تر از عکس شاه است!
این آقا در جمع دوستان نزدیک میگفت آرزو دارم که به جای حکومت شاهنشاهی حکومت جمهوری داشته باشیم و علتش را هم این چنین بیان میکرد که اکثر کشورهای جهان جمهوری هستند نه شاهنشاهی بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جمهوری بهتر است .
خلاصه به لطف الهی انقلاب پیروز شد و شاه سرنگون و جمهوری اسلامی برقرار گردید
پس از پیروزی همه چیز تغییر کرد از جمله لباس و شکل ظاهری نظامی ها . نظامیانی که در رژیم طاغوت هر روز باید صورت خود را اصلاح میکردن حالا ریش گذاشته بودند.
یک روز از یکنفر به دوست و همکار شوخ طبع که داشت با ریشش ور میرفت گفت خوب به لطف الهی جمهوری اسلامی که همیشه آرزویش را داشتی برقرار شد دیگر چه آرزویی داری ؟
دوست حاضر جواب همینطور که باریشش ور میرفت چانه اش را در مشت گرفت و گفت هیچ فقط آرزو میکنم آنقد ریشم بلند شود که ته آن از مشتم بیرون بزند! تا بتوانم آنرا بادست بجنبانم !

/ 0 نظر / 16 بازدید