آدامس کره خر نشان

در دوران دبستان یک هم کلاسی داشتیم به نام قاسم که بنده خدا در نوجوانی فوت کرد
یک روز قاسم دیرتر از همه آمد کلاس و وقتی خواست اجازه ورود به کلاس را بگیره و دستش را آورد بالا و به رسم اون موقع گفت آقای آموزگار اجازه هست .
آقای آموزگارهم با عصبانیت گفت بیا تو ... و یک مرتبه متوجه شد که قاسم داره آدامس می جوه
ازش پرسید تو دهنت چیه ؟ قاسم بادست پاچگی و ترسان لرزان گفت آدامس کره خر نشان
آقای آموزگار از این حرف به خنده افتاد و ماهم خندیدیم
آقا گفت کره خر نشان یعنی چی ؟ قاسم پوست آدامس را نشان داد ، آقای آموزگار با تعجب گفت اینکه عکس آهو است !! به هر حال قاسم تقصیری نداشت چون هنوز آهو ندیده بود و آنرا با کره خر اشتباه گرفته بود
خدا رحمت کند قاسم و همه درگذشتگان را

/ 0 نظر / 17 بازدید