گریه کردن برای امام حسین

در دوران بچگی بهترین نمایش برای ما تماشای تعزیه بود
یکی از هم سن و سالهای من وقتی تعزیه تماشا میکردیم میگفت نمیدانم چطوری بزرگترها گریه میکنند ولی من هرکار میکنم نمیتونم گریه کنم ؟
چند وقت پیش به طور اتفاقی به هم برخوردیم بعد از احوال پرسی و خوش و بش ازش پرسیدم اوضاع احوال چطوره ؟ زیاد راضی نبود
به شوخی بهش گفت هنوز هم تو تعزیه اشکت در نمیاد ؟
خندید و گفت : تعزیه که زیاد نمیرم ولی همینکه از تلویزیون یا رادیو اسم امام حسین را میشنوم اشکم جاری میشه ! نمیدونم چرا اینقدر دل نازک شدم !

/ 0 نظر / 15 بازدید